Phần mềm theo dõi tiến độ Đề án 06 tỉnh Hà Giang

MÔ HÌNH ĐỀ ÁN 06 TỈNH HÀ GIANG

(Dữ liệu được cập nhật lúc 09:45:58 01/07/2024)

?
Tổng mô hình
?
Đã hoàn thành
?
Đang thực hiện
?
Chưa thực hiện
DANH SÁCH MÔ HÌNH
MÔ HÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH
MÔ HÌNH ĐANG THỰC HIỆN
MÔ HÌNH CHƯA THỰC HIỆN