Phần mềm theo dõi tiến độ Đề án 06 tỉnh Hà Giang

NHIỆM VỤ NĂM 2024

(Dữ liệu được cập nhật lúc 13:56:47 26/06/2024)

?
Tổng nhiệm vụ
?
Đã hoàn thành
?
Đang thực hiện
?
Chưa thực hiện
DANH SÁCH NHIỆM VỤ
NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH
NHIỆM VỤ ĐANG THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ CHƯA THỰC HIỆN